Privacyverklaring


Bij Dijk & Van Emmerik verwerken we (bijzondere) persoonsgegevens. We respecteren en beschermen daarbij uiteraard jouw privacy. Dat betekent dat we alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt altijd vertrouwelijk behandelen. Ze worden volgens de geldende privacywetgeving gebruikt, opgeslagen en beheerd. Hoe we dit precies doen, lees je in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring per 1 januari 2022


Artikel 1. Kennisgeving

Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan. Dijk & Van Emmerik, gevestigd aan Derkinderenstraat 24-7, 1062 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren en beschermen jouw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.

Wanneer je vragen- en of opmerkingen hebt kun je de volgende contactgegevens hanteren: dijkenvanemmerik.nl, welkom@dijkenvanemmerik.nl of 020-6097700.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dijk & Van Emmerik verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Het verwerken van persoonsgegevens kan onder andere betekenen dat we tijdens jouw traject aantekeningen maken over jouw gezondheid.

Wanneer je contact met ons opneemt kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord, bijvoorbeeld tijdens assessments. Ook verzamelen we gegevens van en over alle contactmomenten zoals datum, tijd, verkorte weergave van gevoerde gesprekken, etc.

Dijk & Van Emmerik verwerkt ook jouw persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt. Je geeft dan toestemming dat wij de persoonsgegevens die je online verstrekt alleen delen met onze leveranciers die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heb je altijd het recht je toestemming in te trekken.

Alle klanten en bezoekers van onze website zijn betrokkenen en klanten en geven ons toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand en te gebruiken voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.

Hieronder vind je een overzicht van de categorieën (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (met name bij UWV-trajecten)
 • Bankrekeningnummer (in enkele gevallen)
 • Gegevens over jouw loopbaan (dienstverband, werkverleden)
 • Cv
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt via communicatie per bijvoorbeeld e-mail of tijdens telefonisch contact.

Tijdens je gebruik van onze website verwerken wij tevens onder andere de volgende gegevens:

 • Referenties: we verzamelen verwijzende websites.
 • Apparaat- en verbruiksgegevens: we verzamelen gegevens over je apparaat, zoals je internetbrowser en het apparaattype dat je gebruikt, regionale en taalinstellingen en hoe jij en jouw apparaat werken met onze website. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen.
 • Locatiegegevens: we verzamelen gegevens over jouw locatie, die onnauwkeurig zijn. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van jouw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar jij je bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
 • Documenten: we houden alle documenten bij die we ontvangen en versturen.
 • Inhoud: we verzamelen inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en dienstenbeoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning.

Artikel 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tijdens het begin van een traject vragen we de cliënt via een toestemmingsverklaring akkoord te gaan met het verwerken van zijn of haar (bijzondere) persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens omdat Dijk & Van Emmerik hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Om onze dienstverlening te kunnen verlenen, is het noodzakelijk om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. De doeleinden van verwerking van persoonsgegevens bij Dijk & Van Emmerik zijn onder andere:

 1. Het tonen en het gebruik van de website op een correcte en gepersonaliseerde manier;
 2. Een goede en efficiënte dienstverlening kunnen uitvoeren waaronder het uitvoeren van een re-integratieovereenkomst, het afnemen van een assessment, het uitvoeren van een coachingstraject;
 3. Het controleren van jouw identiteit, bijvoorbeeld bij intake, klachten en terugbetalingen;
 4. Het onderhouden van contacten met klanten, leveranciers en partners;
 5. Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning en het beheer van het cliëntvolgsysteem;
 6. Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten;
 7. Kwaliteitsborging (branchekeurmerk);
 8. Jouw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website en beveiliging te kunnen evalueren en verbeteren;
 9. Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken;
 10. Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven;
 11. Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek;
 12. Het beschikbaar maken van reviews. Wij zijn voor UWV-trajecten verplicht om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek en ook voor onze overige trajecten werken we mee aan een klanttevredenheidsonderzoek om te werken aan onze kwaliteit;
 13. Aanvragen van subsidies;
 14. Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen;
 15. Het afhandelen van facturatie en incasso’s;
 16. Vergaren van management stuurinformatie;
 17. Onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.

Artikel 3. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

Wij proberen jouw gegevens altijd correct bij te houden. Je hebt het recht de gegevens die over jou worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.

Als je niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, heb je het recht om hierom te verzoeken. Je kan dit doen door ons te e-mailen op welkom@dijkenvanemmerik.nl.

Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neem je per e-mail contact met ons op via welkom@dijkenvanemmerik.nl.

Om gebruik te kunnen maken van jouw rechten kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om je identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om jouw pasfoto en Burgerservicenummer zwart te maken, om zo goed mogelijk jouw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op jouw verzoek. Indien je binnen een periode van 6 maanden voor de tweede maal een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een bedrag van € 75 in rekening brengen.

Artikel 4. Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het verzenden van e-mails, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze website(s) en diensten. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor jouw gemak weergegeven. Als je van deze sites gebruikmaakt, verlaat je onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als je besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doe je dit volledig op eigen risico.

Wij zullen de informatie die wij over jou verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacybeleid van Google staat op de website van Google.

Artikel 5. Veiligheid

Wij doen ons uiterste om jouw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL-beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Serviceproviders die mogelijk toegang tot jouw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken.

Artikel 6. Verdenking misbruik

Wij behouden ons het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Dijk & Van Emmerik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via welkom@dijkenvanemmerik.nl of 020-6097700.

Artikel 7. Bewaartermijnen

Dijk & Van Emmerik bewaart jouw gegevens niet langer dan strik nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens van bezoekers op onze website worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.
 • Gegevens van personen die het contactformulier op onze website hebben ingevuld worden 2 jaar bewaard.
 • Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief.
 • De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.
 • Bijzondere persoonsgegevens en overige persoonsgegevens verkregen tijdens het uitvoeren van onze dienstverlening (dossier) worden na 2 jaar vernietigd.

Artikel 8. Wijzigen privacyverklaring

Wij hebben het recht deze privacyverklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring. Onderhavige privacyverklaring is per 1 januari 2022 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

Artikel 9. Klachten

Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden hebt tot klagen met betrekking tot de registratie van jouw gegevens, dien je je te wenden tot onze directie via welkom@dijkenvanemmerik.nl. Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Neem gerust contact op


Heb je vragen over deze privacyverklaring of een klacht? Neem gerust contact met ons op.

Tiurlan Tobing
Officemanager en assessmentassistent